НОВОСТИ
02.09.2016
Вработување на 3 контролори на машински производи
Контролор на машински делови

Опис на работата и работните задачи
- Завршна и меѓуфазна контрола на машински делови према цртеж. 
- Пишување на дневни извештаи во завршна контрола. 

Квалификација (степен и вид на образование) 
- Средна стручна подготовка (во областа на машинството)
- Високо стручна подготовка (машински инженер)

Специфични барања
- Пожелно е работно искуство со мерни инструменти за определување на должински и геометриски карактеристики или познавање од областа на мерење со мерни инструменти
- Пожелно е кандидатот да биде запознаен со FMEA, SPC и MSA (спецификации од ISO/TS 16949:2009 стандардот за автомобилската индустрија)
- Основни познавања од работа со компјутер

Останати барања
- Кандидатот да биде дициплиниран во извршувањето на работните задачи
- Да биде крајно одговорен во управувањето со мерните инструменти и документација
- Да биде колегијален со останатите вработени