ВРАБОТУВАЊЕ

Контролор на машински делови

Должности и работни задачи

- мерење на должински и геометриски мерки со помош на мерни инструменти како што се: подвижно мерило, микрометри за надворешно и внатрешно мерење, контролници за проверка на навој, контролни чепови, гранични мерила (еталони), компаратор и сл. како и визуелна контрола, према зададени барања во технички цртеж и/или технолошко пропратна документација

- контрола во меѓуфазна изработка на деловите - проверка на прво добро парче од сериското/прототипно производство и следење на процесот за време на сериско производство и завршна контрола на деловите

- основно превентивно одржување на мерната опрема, издавање на истата и известување во случаи на нивна неисправност/дефект

- управување со интерна документација во писмена и електронска форма односно создавање, пополнување и ажурирање на документација поврзана со контрола на машинските делови и процесот на управување со мерната опрема

- контрола на влез/излез на роба во форма на суров материјал и услуги за производи извршени од коминтенти

- одржување на чист, организиран и безбеден работен простор према зададени писмени инструкции

- задолжително носење на ХТЗ опрема за безбедност и здравје при работа

Барани вештини/компетенции

- строго познавање, читање и разбирање на технички цртеж

- придржување кон писмени или усмени работни инструкции и технолошко-пропратна документација

- уредно, точно и навремено пополнување на тековна документација

- основни познавања од работа со компјутер

- основно познавање на работата со ЦНЦ стругарски/глодачки центар

- препознавање на мерните инструменти и нивно правилно користење според карактеристиките кои се бараат во техничкиот цртеж/пропратна документација

- способност и желба за самостојно решавање на стручни практични проблеми при мерењето на деловите

Потребни карактерни особини

- кандидатот да биде крајно дисциплиниран во извршувањето на работните задачи

- одговорен во управувањето со опремата, документацијата и совесен како неговите одлуки би влијаеле во процесот на производство

- авторитетен, објективен, самостоен, да не потпаѓа под туѓи влијанија

- самоиницијатива за постигнување на личен раст и тимско залагање

Квалификација (степен и вид на образование)

- Средна стручна подготовка (во областа на машинството) или

- Високо стручна подготовка (машински инженер)

Што нудиме:

- Работа во една смена

- Колективен годишен одмор

- Прекувремена платена работа

- Почетна плата: од 18,000ден. до 27,000ден. во зависност од квалификациите/компетенциите на кандидатот

- секој кандидат без разлика на приложеното искуство во работата му следи интерна обука спроведена од раководството и истата е под супервизија на соодветен искусен кадар назначен од фирмата

- платен почетен пробен период од еден месец за адаптирање и запознавање со работните должности

Кандидатите со минимално искуство во работата од 2 години ќе имаат предност пред останатите кандидати, исто така кандидатите кои имаат работено на ЦНЦ глодалка/струг со искуство во работата од 2 години ќе бидат земени во обзир.

Оператор за метални делови на ЦНЦ глодалка

Должности и работни задачи

- изработка на прво добро парче и делови во серија, според претходно изготвен НЦ програм со припремање (штелување) на машината со соодветен резен алат, стегачки тела и/или стегачки направи и позиционирање на координатниот почеток (нулирање) на парчето,

- основно превентивно одржување за функционирање на машините и известување во случаи на затои или дефект

- подесување на корекции на алатите во машината

- контролирање на машински делови визуелно и со помош на мерни инструменти како што се: подвижно мерило, микрометри за надворешно и внатрешно мерење, контролници за проверка на навој, контролни чепови, гранични мерила (еталони) и компаратор

- основно познавање на браварска работа. Работа со рачен алат и мануелни дупчалки/глодалки

Барани вештини/компетенции

- познавање на работата со ЦНЦ вертикален и/или хоризонтален глодачки центар. Основно познавање на НЦ програм и НЦ Управувачки панел

- строго познавање, читање и разбирање на технички цртеж

- придржување кон писмени или усмени работни инструкции и технолошко-пропратна документација

- уредно пополнување на тековна дневна документација

- основни познавања од работа со компјутер

- способност и желба за самостојно решавање на стручни практични проблеми при изработката на деловите

Потребни карактерни особини

- кандидатот да биде дисциплиниран во извршувањето на работните задачи

- одговорен во управувањето со опремата и документацијата

- колегијален со вработените во фирмата

- самоиницијатива за постигнување на личен раст и тимско залагање

Квалификација (степен и вид на образование)

- Средна стручна подготовка (во областа на машинството) или

- Високо стручна подготовка (машински инженер)

Што нудиме:

- Работа во една смена

- Колективен годишен одмор

- Прекувремена платена работа

- Почетна плата: од 18,000ден. до 25,000ден. во зависност од квалификациите/компетенциите на кандидатот

- секој кандидат без разлика на приложеното искуство во работата му следи интерна обука спроведена од раководството и истата е под супервизија на соодветен искусен кадар назначен од фирмата

- платен почетен пробен период од два месеци за адаптирање и запознавање со работните должности во работата